2011-12-17

Kristnaskon feliĉan!
de Barbara Jo MILLER


Sinjoro, Savanto de ĉiu kreit',
Vi dormas en fojno kiel Via lit'.
Mi tie genuas antaŭ reĝa pov',
Jes, kie jam manĝas la kraĉema bov'.


Ho, kial la loko en mallumecej',
Kiam Vi estus en granda loĝej'?
Vi lasis la lokon el lumo kaj glor',
Volante loĝadon en MIA homkor'.

2011-12-11

La Interlanda tago pri la montoj


www.fao.org/mnts/en


LA INTERLANDA TAGO PRI LA MONTOJ 2011
MONTOJ KAJ ARBAROJ


La Interlanda tago pri la montoj estas okazo por krei ekscion pri la graveco de la montoj por vivado, por montri la bonajn kaj malbonajn okazojn de la konstruado sur montoj, kaj por fari kolegarojn, kiuj kaŭzos bonan ŝanĝadon al la montoj kaj altaj teroj de la mondo.


La Ĉiumembra Kunsido de la Unuiĝinta Landoj (UN) jam nomis la 2003-12-11-an kaj al estontaj jaroj la "Interlanda tago de la montoj". Tiu decido venas el la bonaj postaĵoj de la Interlanda jaro de montoj 2002 de la UN, kiuj grandigis la mondan ekscion pri la graveco de la montoj, komencigis la fundojn de landaj senditaroj en 78 landoj, kaj fortigis amikarojn per la helpado de la kreo de Interlanda kolegaro por sana plibonigo en montaj lokoj, sciata kiel la "Monta kolegaro" (WSSD, Johannesburg, 2002-09-02). La Kolegaro pri nutrado kaj kampkreskigado (FAO) estis la nomita kondukanta kaŭzantaro por la Interlanda jaro de montoj, kaj ricevis ordonojn por konduki obeadon pri la Interlanda tago de la montoj.


La celo de la Interlanda tago de la montoj de la nuna jaro estos pri Montoj kaj arbaroj. Ĝi intencas eksciigi pri la graveco de la montaj arbaroj kaj pri la partopreno, kiun ili havas en "verda" travivado, kaj ankaŭ en la plibonigo de la vetero de la Tero.


La sanaj montaj arbaroj estas necesaj por la vetera sano de la Tero. Ili defendas pluvejojn, kiuj donas sensalan akvon al pli multaj ol duono da la homoj de la Tero. Ili ankaŭ estas la loĝejo de senkalkuleblaj bestoj, donas nutraĵon kaj fojnojn al la homoj de la montoj, kaj estas gravaj fontoj de ligno kaj nelignaj faritumoj. En multaj partoj de la Tero tamen la arbaroj nun estas en danĝero, kaj la fortranĉo de varmteraj arbaroj daŭras per mirinda rapideco. Defendi ĉi tiujn arbarojn, kaj certigi, ke ili garde kreskas, estas grava paŝo al longtempa konstruado sur montoj.


Per ligi la Interlanda tago de la montoj de la nuna jaro al la Interlanda jaroj de la arbaroj 2011, ni povas pliboniĝi el la nuna interlanda eksciigo, kaj gravigi la celon, kaj ankaŭ duopigi certajn interparolojn kaj faritumojn por fari pli utilan laboron pri la eksciigo.

2011-11-25


A CONVERSATION WITH AN ALIEN
>Parolo kun eksterspaculo


The following is a conversation from STAR TREK III: THE SEARCH FOR SPOCK. Following the conversation is my linguistic analysis of the alien's grammar.
> La suba estas parolo el STELA VETURO III: LA SERĈO PRI SPOK. Sub la parolo estas miaj decidoj pri la lingvopovo de la eksterspaculo.


* * *


(Dr.McCoy sits alone at a table in a bar inside a space station. A suspicious-looking alien with large ears approaches.)
> (Kuracisto McCOY sidas sola ĉe tablo in trinkejo interne de interstela stelŝipejo. Eksterspaculo kun malfida vido kaj grandaj oreloj venas.)


A: Your planet (1) welcome.
> Via mundo bonvena.


M: I think that's my line, stranger.
> Mi pensas, ke tio devus esti la diro de mi.


A: Oh, forgive. I here am new. But you are known being McCoy from ENTERPRISE.
> Ho, pardonu. Mi ĉi tie estas nova. Sed vi estas konita estanta McCOY el [la stelŝipo] ENTREPRENO. 


M: You have me at a disadvantage, sir.
> Vi konas min ne konantan vin, sinjoro.


A: Oh, my name (1) not important. You seek I. Message received. Available ship stands by (2).
> Ho, mia nomo ne grava. Vi serĉas min. Sendaĵo ricevita. Malokupata ŝipo atendas.


M: How much and how soon?
> Kiom kaj kiam?


A: How soon, is (1) now. How much, is (1) where.
> Kiam estas nun. Kiom estas kien.


M: Somewhere in the Mutara Sector.
> Ien en la spacparto Mutara.


A: Oh, Mutara (1) restricted. Take permits many. Money more.
> Ho, Mutara regita. Necesas permesojn multajn. Monon pli multan.


M: There aren't going to be any @#$%&@ (3) permits. How can you get a permit to do a #$%& (3) illegal thing? Look. Price you name, money I got.
> Estos neniajn permesojn. Kiel oni povas aĉeti permeson por fari iom kontraŭleĝan? 


A: Place you name, money I name, otherwise bargain (1) no.
> Lokon vi diras, monon mi diras, aŭ komerco ne. 


M: All right, @#$% (3) it. It's Genesis. The name of the place we're going to is Genesis.
> Prave, estas Genezo. La nomo de la loko, al kiu ni iros, estas Genezo.


A: Genesis!
> Genezo! 


M: Yes, Genesis. How can you be deaf with ears like that?
> Jes, Genezo. Kiel vi ne povus aŭdi per oreloj similaj al tiuj?


A: Genesis allowed, is (1) not. Is planet forbidden.
> Genezo permesata, ne estas. Estas mundo malpermesa.


M: Look, my backwards friend, Genesis may be planet forbidden, but I'm &@#$ (3) well-
> Komprenu, mi nelerta amiko, Genezo eble estas "mundo malpermesa", mi tamen certe-


(Dr.McCoy is arrested by Star Fleet for talking about a what was 
supposed to be secret.)
> (La Stelŝiparo malliberigas kuraciston McCOYon pro diri pri malpermesita afero.)


* * *


First a general note: The alien tends to put the most important word last in his sentences. I have often noticed that highly inflected languages (for example, Russian) do this. The reason? Let's face it: We humans like to hear ourselves talk, and we like to get people to pay attention to us. This alien must be as conceited as we are. 
> Unue oftan rigardaĵon: La eksterspaculo ofte metas la plej gravan vorton la plej lasta. Mi ofte lernis, ke lingvoj kun multaj finvorteroj (ekzemple, la rusa) tiel faras. Kial? Ni devas kompreni: Ni teranoj amas aŭdi, ke ni diras, kaj ni amas devigi, ke homoj aŭskulti nin. Ĉi tiu ne-terano devas ami sin, kiel ni amas. 


(1) The verb BE tends to be missing, except in expressing impersonal statements, that is, where it means "there is" or "it is." I have noticed people with Russian accents speaking English do the same. Many Earth languages skip the word IS when its meaning is obvious. 
> La vorto ESTI sajnas foresti, ekcepte de en "senhomaj" diroj, tiu estas, en tiuj, kiuj montras neniun homon, kiu kaŭzas la faron. Multaj lingvoj de la Tero forprenas la vorton ESTI, kiam la signifo estas klara.


(2) Here the alien uses terms that are part of the technology of communication. Seemingly he is used to such talk, as a ship's captain would be.
> Ĉi tie la eksterspaculo uzas vortojn, kiuj estas parto de lerta interparolado. Ŝajnas, ke li kutimas tiel diri, kiel ŝipestro devas kutimi.


(3) I do try to keep this a family site. STAR TREK IV stated that using such language is "illogical." I wish other STAR TREK episodes had conformed.
> Mi volas, ke ĉi tio estas interretejo por la familio. STELA VETURO IV esprimis, ke la uzado de tia vortoj estas sensenco. Mi volus, ke aliaj montraĵoj de STELA VETURO konsentu. 


(4) Dr.McCoy resorts to using the alien's sentence order here. Note that although the alien does not use good English sentence order (SUBJECT, VERB, OBJECT), I don't think any English speaker 
has a difficult time understanding him.
> Kuracisto McCOY provas uzi la vortan ordigon de la eksterspaculo ĉi tie. Rigardu, ke, la eksterspaculo kvankam uzas malbonan vortordigon de la angla lingvo (FARANTO, FARO, FARATO), mi ne pensas, ke iu ajn anglalingvulo malfacile komprenus lin.


CONCLUSION:
> DECIDO:


If this really were the 23rd century, I would say that the alien's own language is an inflected one. He is intelligent enough to realize that inflection is not absolutely important to communication, judging by the lack of inflections he uses in English.
> Se ĉi tio vere estus la 23-a jarcento, mi esprimus, ke la lingvo de la eksterspaculo havas oftajn finvorterojn. Li sufiĉe scias, ke la finvorteroj ne gravas por interparolado, decidinte per la foresto de finvorteroj de la angla lingvo.


Realizing that this is just acting, the actor did well with his technique of saving the most important word for the end of the sentence. This produced a feeling of suspense.
> Sciante, ke ĉi tio ne estas vera, la eksterspaculo boni faris per la kielo pri teni la plej gravan vorton lasta ĉe la fino de la diro. Tio kaŭzis senton por atendi ion.

2011-11-06

Parolo kun eksterspaculo


A CONVERSATION WITH AN ALIEN
>Parolo kun eksterspaculo


The following is a conversation from STAR TREK III: THE SEARCH FOR SPOCK. Following the conversation is my linguistic analysis of the alien's grammar.
> La suba estas parolo el STELA VETURO III: LA SERĈO PRI SPOK. Sub la parolo estas miaj decidoj pri la lingvopovo de la eksterspaculo.


* * *


(Dr.McCoy sits alone at a table in a bar inside a space station. A suspicious-looking alien with large ears approaches.)
> (Kuracisto McCOY sidas sola ĉe tablo in trinkejo interne de interstela stelŝipejo. Eksterspaculo kun malfida vido kaj grandaj oreloj venas.)


A: Your planet (1) welcome.
> Via mundo bonvena.


M: I think that's my line, stranger.
> Mi pensas, ke tio devus esti la diro de mi.


A: Oh, forgive. I here am new. But you are known being McCoy from ENTERPRISE.
> Ho, pardonu. Mi ĉi tie estas nova. Sed vi estas konita estanta McCOY el [la stelŝipo] ENTREPRENO. 


M: You have me at a disadvantage, sir.
> Vi konas min ne konantan vin, sinjoro.


A: Oh, my name (1) not important. You seek I. Message received. Available ship stands by (2).
> Ho, mia nomo ne grava. Vi serĉas min. Sendaĵo ricevita. Malokupata ŝipo atendas.


M: How much and how soon?
> Kiom kaj kiam?


A: How soon, is (1) now. How much, is (1) where.
> Kiam estas nun. Kiom estas kien.


M: Somewhere in the Mutara Sector.
> Ien en la spacparto Mutara.


A: Oh, Mutara (1) restricted. Take permits many. Money more.
> Ho, Mutara regita. Necesas permesojn multajn. Monon pli multan.


M: There aren't going to be any @#$%&@ (3) permits. How can you get a permit to do a #$%& (3) illegal thing? Look. Price you name, money I got.
> Estos neniajn permesojn. Kiel oni povas aĉeti permeson por fari iom kontraŭleĝan? 


A: Place you name, money I name, otherwise bargain (1) no.
> Lokon vi diras, monon mi diras, aŭ komerco ne. 


M: All right, @#$% (3) it. It's Genesis. The name of the place we're going to is Genesis.
> Prave, estas Genezo. La nomo de la loko, al kiu ni iros, estas Genezo.


A: Genesis!
> Genezo! 


M: Yes, Genesis. How can you be deaf with ears like that?
> Jes, Genezo. Kiel vi ne povus aŭdi per oreloj similaj al tiuj?


A: Genesis allowed, is (1) not. Is planet forbidden.
> Genezo permesata, ne estas. Estas mundo malpermesa.


M: Look, my backwards friend, Genesis may be planet forbidden, but I'm &@#$ (3) well-
> Komprenu, mi nelerta amiko, Genezo eble estas "mundo malpermesa", mi tamen certe-


(Dr.McCoy is arrested by Star Fleet for talking about a what was 
supposed to be secret.)
> (La Stelŝiparo malliberigas kuraciston McCOYon pro diri pri malpermesita afero.)


* * *


First a general note: The alien tends to put the most important word last in his sentences. I have often noticed that highly inflected languages (for example, Russian) do this. The reason? Let's face it: We humans like to hear ourselves talk, and we like to get people to pay attention to us. This alien must be as conceited as we are. 
> Unue oftan rigardaĵon: La eksterspaculo ofte metas la plej gravan vorton la plej lasta. Mi ofte lernis, ke lingvoj kun multaj vortfinaĵoj (ekzemple, la rusa) tiel faras. Kial? Ni devas kompreni: Ni teranoj amas aŭdi, ke ni diras, kaj ni amas devigi, ke homoj aŭskulti nin. Ĉi tiu ne-terano devas ami sin, kiel ni amas. 


(1) The verb BE tends to be missing, except in expressing impersonal statements, that is, where it means "there is" or "it is." I have noticed people with Russian accents speaking English do the same. Many Earth languages skip the word IS when its meaning is obvious. 
> La vorto ESTI sajnas foresti, ekcepte de en "senhomaj" diroj, tiu estas, en tiuj, kiuj montras neniun homon, kiu kaŭzas la faron. Multaj lingvoj de la Tero forprenas la vorton ESTI, kiam la signifo estas klara.


(2) Here the alien uses terms that are part of the technology of communication. Seemingly he is used to such talk, as a ship's captain would be.
> Ĉi tie la eksterspaculo uzas vortojn, kiuj estas parto de lerta interparolado. Ŝajnas, ke li kutimas tiel diri, kiel ŝipestro devas kutimi.


(3) I do try to keep this a family site. STAR TREK IV stated that using such language is "illogical." I wish other STAR TREK episodes had conformed.
> Mi volas, ke ĉi tio estas interretejo por la familio. STELA VETURO IV esprimis, ke la uzado de tia vortoj estas sensenco. Mi volus, ke aliaj montraĵoj de STELA VETURO konsentu. 


(4) Dr.McCoy resorts to using the alien's sentence order here. Note that although the alien does not use good English sentence order (SUBJECT, VERB, OBJECT), I don't think any English speaker has a difficult time understanding him.
> Kuracisto McCOY provas uzi la vortan ordigon de la eksterspaculo ĉi tie. Rigardu, ke, la eksterspaculo kvankam uzas malbonan vortordigon de la angla lingvo (FARANTO, FARO, FARATO), mi ne pensas, ke iu ajn anglalingvulo malfacile komprenus lin.


CONCLUSION:
> DECIDO:


If this really were the 23rd century, I would say that the alien's own language is an inflected one. He is intelligent enough to realize that inflection is not absolutely important to communication, judging by the lack of inflections he uses in English.
> Se ĉi tio vere estus la 23-a jarcento, mi esprimus, ke la lingvo de la eksterspaculo havas oftajn vortfinaĵojn. Li sufiĉe scias, ke la vortfinaĵoj ne gravas por interparolado, decidinte per la foresto de vortfinaĵoj de la angla lingvo.


Realizing that this is just acting, the actor did well with his technique of saving the most important word for the end of the sentence. This produced a feeling of suspense.
> Sciante, ke ĉi tio ne estas vera, la eksterspaculo boni faris per la kielo pri teni la plej gravan vorton lasta ĉe la fino de la diro. Tio kaŭzis senton por atendi ion.

2011-10-15

LA FERVOJA KONSERVEJO DE MINOT


-Bonvenon

Bonvenon de la Fervoja Konservejo de Minot. Ni estas nepromona kolegaro, promesita al la konservado kaj plibonigo de proksimaj kaj tutmondaj fervojoj.


Ni estas ĉe la mezo de la urbo Minot, ŝtat'o Norda Dakoto, kaj ni estas enirebla al ĉiuj gastoj je 10:00-14:00 de sabato.


Bonvolu diru kun ni pri apartaj aŭ festaj horoj.


-Unua paĝo

La Fervoja Konservejo de Minot fondiĝis je 1986 kiel parto de la Festo pri la Centjaro de Norda Dakoto ĉe la urbo. Ni ordiĝis la konservejon laŭ la celo por konservi la rakontojn de la fervojaj firmoj, kies fervojoj iras trans Norda Dakoto kaj la lando.


La Fervoja Konservejo de Minot estas la domo de tre scivoligaj fervojaj efektaĵoj, enhavante veran burlington-nordan Rapidegan Veturilon, veturilo, kiun la fervojistoj uzis por veturi sur la fervojoj.


Ni ĉiam renovigas la konservejon. Ni kreas scivoligajn montraĵojn por ĉiuj gastoj preskaŭ je ĉiu semajno. Baldaŭ gastoj povas vidi la novan etaĝon de la konservejo, kaj, dank' al la forta laborado de Roĝer BURCHILL, la Ordiganto de la ĉambroj kaj donacvendejo, kaj al volantoj, uzebliĝos librejo por legi la ordigantajn aferojn de la konservejo, aŭ simple por sidi kaj rigardi vide'on.


La konservejo donas liberan kaj bonvenigan lokon al ĉiujaruloj, kaj la eniro de la konservejo estas SENPAGA! Ni ordigas la konservejon per mono, gajnata pro la Maĝik'urba Rapidtreno kaj libervolaj mondonacoj.


-La Maĝik'urba Rapidtreno

La Maĝik'urba Rapidtreno en Ĝardenego ROOSEVELT gasteblas. La treno iras je 13:00 ĝis 16:45 ĉiusemajne. La kosto de vetureto per la treno estas suben:


Pli juna ol kvinjarulo: Senpage kun paganta veturanto
Kvinjarulo kaj pli maljuna: $3.00
Maljunulo: $2.00


Ni antaŭĝojas por veturi laŭ la fervojoj de Ĝardenego ROOSEVELT kun vi.

2011-10-09

La sola necesa afero
                                                            _-_
       / | _ | \       _ _ _  _ ___ _  __ _ ___ ___       /T_I_G\
      |  ||^ |  |      | | | |_  |  | | _ |  |  |_      /S/ _^_ \I\
      |   (  )  |    |_| |_| __| |  | |_| |  |  |__    (U(<(-+-)>)T)
       \__ ,,__/               PER LIA AMO              \J\ \|/ /E/
         /  \                                             \/_ _\/
        \___/ (kolomb'o)            (krucumo, koro, stelo)   –


=============== 2011 =============== La Lutera Refarigo ===============


 LA SOLA NECESA AFERO


La Sankta Spirito similas la venton. Oni ne scias, el kie la vento venas aŭ al kie ĝi iras, sed oni vidas la klaregajn signojn, post ĝi preteriras.


Luktado por ricevi Dion kondukis LUTERon al la Sanktaj Skriboj. Tio estis veturo en la Vortaro de Dio, kiu kondukis lin al Kristo kaj al la mira savo per Lia Bona Novaĵo.


Ĉi tiun refarigan feston mi rememorigas pri la rakonto pri Maria kaj Marta:


LUKO 10: 38 Kaj dum Li veturas, Li eniris en unu vilaĝon; kaj virino, nomata Marta, ricevis Lin en sian domon. 39 Kaj ŝi havis fratinon, nomatan Maria, kaj ĉi tiu sidis apud la piedoj de la Sinjoro, kaj aŭskultis Lian parolon. 40 Sed Marta estis zorgema pro multo da servado; kaj ŝi alproksimiĝis, kaj diris: Sinjoro, ĉu Vi ne zorgas pri tio, ke mia fratino lasis al mi servi sola? Diru do al ŝi, ke ŝi min helpu. 41 Sed la Sinjoro respondis kaj diris al ŝi: Marta, Marta, vi zorgas kaj laboradas pri multaj aferoj; 42 sed unu afero estas necesa; kaj Maria elektis la bonan parton, kiu ne estos prenita for de ŝi.


Jesuo gravigas, ke la sola necesa afero estas sidi apud Liaj piedoj kaj aŭskulti Liajn vortojn. La Sankta Spirito kaŭzis, ke sanktaj homoj de Dio skribu ĉiujn vortojn de la Skriboj:


2 PETRO 1: 21 Ĉar neniam profetaĵo estas alportita per homa volo; sed homoj, movataj de la Sankta Spirito, parolis laŭ Dio.


La skribitaj Vortoj de Dio povas fari lerta pri savo:


2 TIMOTEO 3: 15 Jam de frua infaneco vi konas la sanktajn skribojn, kiuj povas fari vin saĝa por savo per la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.


La kielo por lerni pri Jesuo kaj ankaŭ kredi al Li estas legi kaj aŭskulti la Vortojn de Dio. La laboro de LUTERo pri la Refarigo komencis- kaj fondiĝis- per la legado de la Vortoj de Dio, kaj pro la volemo por aŭskulti tion, kion la Biblio diras. Nia relegado de la Biblio facile povas esti malprofunda, ĉar ni zorgas pri multaj aferoj.


La vivo estas la afero el elektoj, kiujn ni juĝas gravaj. Kiam Jesuo demandis, ĉu Liaj lernantoj forlasos Lin, Petro diris:


JOHANO 6: 68 Sinjoro, al kiu ni iru? Vi havas la vortojn de eterna vivo.


Sola Jesuo havas la vortojn de eterna vivo.


(Vi povas trovi la supran legaĵon kaj aliajn senpage per la angla lingvo ĉe www.lutheranspokesman.org.


____
|   \ ___  ___  ___  Per amo vi saviĝis per fido; ne per vi
| - |/ _ \|   \/ _ \ mem; ĝi estas dono de Dio; ne el faroj,
|__/ \___/|_|_|\___/ por ke neniu fieru. (Efesanoj 2:8,9)

2011-09-24

MALNOVAJ ESPERANTO KIELOJ PRI SKRIBADO


MALNOVAJ ESPERANTO KIELOJ PRI SKRIBADONORMAL / ORDINARE:

EĤOŜANĜO ĈIUĴAŬDE
Laŭ Ludoviko Zamenhof bongustas freŝa ĉeĥa manĝaĵo kun spicoj.H-METHOD / H-KIELO

I have heard that the H-method was proposed by Zamenhof himself. / Mi

aŭdis, ke ZAMENHOF mem proponis la H-kielon.

ch gh hh jh sh u
(To show AU instead of AŬ, separate with ' . / Por montri AU anstataŭ

AŬ, disigu per ' [A'U])

EHHOSHANGHO CHIUJHAUDE
Lau Ludoviko Zamenhof bongustas fresha chehha manghajho kun spicoj.LA COLLA

This system of putting ^ on the vowel following the consonant was

proposed by Stephan la Colla in the early days of Esperanto. / Ĉi tiun

ordigon proponis Stefano LA COLLA dum la fruaj tagoj de Esperanto.

ÂÊÎÔÛâêîôû (neniu "Ŭ")
EHÔSÂNGÔ CÎUJÂUDE
Lau Ludoviko Zamenhof bongustas fresâ cêhâ mangâjô kun spicoj.

(What about ŜNURO? / Kiel de ŜNURO?)SINGLE LETTER / UNU-LITERA

I don't know who proposed this single-letter substitution for Esperanto.

/ Mi ne scias, kiu proponis ĉi tiun unu-literan anstataŭigon por

Esperanto.

Qq Yy "' Xx Ww (neniu "Ĥ")
EKOXANYO QIU"AWDE
Law Ludoviko Zamenhof bongustas frexa qeka manya'o kun spicoj.BROOKS

When computers first came out, this system of using ANSI look-alikes was

used, mainly by a guy I remember only as Brooks. / Kiam komputiloj unue

aperis, oni uzis ĉi tiun kielon el ANSI similvidaj literoj, ĉefe de

homo, kiun mi memoras simple kiel BROOKS.

¢§√$û (neniu "Hx"; mi mem uzas "#")
E#O$AN§O ¢IU]AûDE
Laû Ludoviko Zamenhof bongustas fre$a ¢eña man§a√o kun spicoj.X-METHOD / X-KIELO

I like this system so well, any time Esperanto wants to switch... . / Mi

tiel amas ĉi tiun kielon, kiam ajn oni volas ŝanĝi Esperanton...

EHxOSxANGxO CxIUJxAUxDE
Laux Ludoviko Zamenhof bongustas fresxa cxehxa mangxajxo kun spicoj.

2011-09-10

Hugh GLASS

LA HERBLANDA RAKONTO PRI HUGH GLASS

      El ĉiuj rakontoj pri daŭrigo, forteco kaj kuraĝeco, kiuj venis el nia sovaĝa herblando, la rakonto pri Hugh GLASS havas la altecon kiel unu el la plej bona.
      Hugh estis diskovristo, bestkaptisto, bestserĉisto, indianbatalulo kaj veturulo. Li proksimis la mezon de vivo, kiam li subskribis sin kun William H. ASHLEY kaj Andrew HENRY ĉe S-ta Louis je la komenco de 1823 por veturi laŭ la rivero Misuro por kapti bestojn kaj serĉi viandbestojn. Andrew HENRY ekveturis trans tero laŭ la rivero Grand al la rivero Flavaŝtono [Yellowstone].
      Post kelkaj tagoj, dum li provis trovi viandon for de la resto de la kolegaro, ina urso kun idoj subite saltis kontraŭ li. Antaŭ ol li povis butumi sian pafilon, la urso levigis lin, kaj ĵetis lin al la tero. Li simple havis tranĉilon, kiun li uzis, dum li batalis kontraŭ la urso. Hugh denove kaj denove tranĉis. Ambaŭ bataluloj falis al la tero, Hugh venkanta, sed severe vulnita kaj pli morta ol viva. Aŭdinte la kriojn pri helpo, lia kolegoj venis, kaj kovris la vulnojn per la eble plej bona kielo, kaj atendis, ke li mortos.
      Post longa tempo, volante rapidigi la antaŭeniron al la Flavaŝtono, HENRY petis, ke voluloj restu ĝis Hugh mortos, kaj enterigu la korpon. Pro promeso pri mona rekompenso, John S. FITZGERALD kaj deknaŭjara Jim BRIDGER konsentis resti. Tiel senespera ŝajnis lia sano, ke ili komencis fosi la tombon. Antaŭ ili povis plenumi eĉ tiu lastan bonon, ili aŭdis, ke aro de malamikaj indianoj venas. La du viroj prenis la pafilon, tranĉilon kaj aliajn aferojn de Hugh, kaj rapide forkuris por unuiĝi kun la resto de la kolegaro, lasante; ke Hugh mortos.
      Hugh fine vekis – al malfeliĉa ĉirkaŭstaro. Liaj kolegoj jam forlasis lin, kaj li ĵuris, ke li mortigos ilin. Li estis sola sen batalilo, eĉ sen tranĉilo, kaj 300 kilometroj de defendejo Kiowa, la plej proksima loĝejo. Li havis rompitan piedon, kaj lia vulnoj havis vermojn. Tiom da haŭto forestis de lia dorso, ke li povis tuŝi siajn ostojn.
      Li ne povis iri laŭ la rivero Grand pro malamikaj indianoj, surakva veturo tial estas tro danĝera. Hugh reordis la oston en sia piedo, kaj faris portilon por ĝi, por ke li povu tiri ĝin per du manoj kaj unu genuo. Li kovris sin per haŭto de urso por defendi kaj kaŝi sin. Je 09-09, li komencis rampi, la celo estante la rivero Cheyenne, 160 kilometroj al la sudo.
      La varmo de malsano kaj la malpureco de la vundoj malhelpis, kaj ofte lasis lin sensentema. Unufoje li perdis sentecon kaj vekis, ektrovante, ke grandega urso staris super li. La besto verŝajne venis pro la ursa haŭto. Dum Hugh kuŝis plene sen movaĵoj, la urso forprenis la ursan haŭton de la dorso de Hugh, kaj komencis langi la vermemajn vulnojn. Tiu eble tenis Hugh-on de pli granda malsaneco kaj morto. Poste li rekomencis la doloregan veturon, venĝo kontraŭ la kolegoj, kiuj lasis lin morta, devigis, ke li daŭrigas iri.
      Hugh pasis du monatojn por veni al la rivero Cheyenne. Tie li kalkulis, ke estas sufiĉe sendanĝere veturi en la rivero. Li faris mallertan indianan ŝipeton el falita arbo, puŝis ĝin al la akvo, kaj komencis iri laŭ la Cheyenne kaj poste laŭ la Misuro. Post kelkaj tagoj de iome facila veturado, li fine venis al la defendejo Kiowa kaj al sendanĝereco.
      Li resaniĝis, kaj tiam serĉis la du virojn, kiuj lasis lin morta. Li trovis Jim-on BRIDGER-on, kiu jam maturis, ĉe besthaŭta komercejo ĉe la rivero Flavaŝtono proksima al la rivero Granda-Korno [Big Horn]. Li ne mortigis BRIDGER-on, ĉar li antaŭe estis senmatura. Li tiam serĉis FITZGERALD-on, kaj trovis lin post kelka tempo, eklernante, ke li unuiĝis kun la militistaro. Hugh ankaŭ ne mortigis FITZGERALD-on, ĉar mortigi usonan militiston postulis severan punon.
      Hugh fine revenis al la pli alta tero de la rivero Misuro je la aŭtuno de 1828, loĝante tie ĝis la fino de la vivo. Tiu vivo finiĝis en la komenco de 1833, kiam Hugh kaj du kolegoj ekiris laŭ la glaciita rivero Flavaŝtono por veturi pri bestserĉado kaj bestkaptado. Ili antaŭeniris simple malmultajn kilometrojn, kiam veturanta aro el indianoj Arikaraj saltis kontraŭ ili de riverbordo, kaj Hugh GLASS, kiu fariĝis bone konata en sia propra vivtempo, fine falis morta apud la du kolegoj.

2011-08-15

Triunueco


La fruaj kristanoj elektis la koloron verdan por la tempo de Triunueco, ĉar ili pensis ĝin tempon pri kreskado. Provu vian sciadon pri Kristanismo per la subaj demandoj. Elektu respondon, kaj pravigu vin per la biblieroj sub ili.

1. Dio __________, ke mi havas eternan vivon.
 a. volas, ke mi scias
 b. ne montris
 c. ne certe scias

2. Eterna vivo en ĉielo estas __________.
 a. senpaga donaco
 b. io, por kio mi devas labori
 c. io, kion mi neniam povos havi

3. Por meriti eternan vivon, Dio diras, ke mi devas havi __________.
 a. iom da pravecon
 b. korsenton
 c. tutan pravecon

4. Ĉiuj homoj estas __________.
 a. iomaj pravaj
 b. naskiĝe malsanktaj
 c. ne sanktaj kaj ne malsanktaj

5. Tio, kion homoj meritas de Dio, estas __________.
 a. eternan morton
 b. duan penon
 c. iom da punado

6. Dio volas, ke ĉiuj homoj ___________.
 a. saviĝu
 b. iru al la malsanktulo
 c. mortu kaj restu mortaj

7. Jesuo Kristo estis __________.
 a. la Dio
 b. la Dio kaj viro
 c. viro

8. Kiam Jesuo mortis, Li pagis por __________ el miaj malsanktaj faroj.
 a. ĉiuj
 b. neniuj
 c. iom

9. Eterna vivo estas mia, kiam mi __________.
 a. sufiĉe prave vivas
 b. kredas, ke Jesuo mortis pro mi
 c. faras ĉion laŭ mi plej bona povo

10. Fidi al Jesuo estas __________ por havi la ĉielon.
 a. ebla kielo
 b. nenia kielo
 c. la sola kielo

1. 1 JOHANO 5: 13 Tion ĉi mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan.
2. ROMANOJ 6: 23 La donaco de Dio estas eterna vivo en Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
3. MATEO 5: 48 Estu tial sanktaj, kiel ankaŭ via ĉiela Patro estas sankta.
4. ROMANOJ 3: 23 Ĉiuj malsankte faris kaj maltrafis la gloron de Dio.
5. ROMANOJ 6: 23 La pago de malsankteco estas morto.
6. 1 TIMOTEO 2: 4 Dio volas, ke ĉiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero.
7. ROMANOJ 9: 5 El la patroj laŭ la karno estas Kristo, kiu estas super ĉiuj, Dio benata eterne. Amen.
8. 1 JOHANO 1: 7 La sango de Jesuo, Lia Filo, nin purigas de ĉia malsankta faro.
9. JOHANO 3: 36 Kiu fidas al la Filo, tiu havas eternan vivon.
10. FAROJ 4: 12 En neniu alia estas savo; ĉar ne estas sub la ĉielo alia nomo, donita inter homoj, per kiu ni devas esti savita.

2011-07-31

Blissymbolics


www.blissymbolics.org

 BLISSYMBOLICS INTERPAROLADO INTERLANDA

 Bonvenon al BCIBlissimboloj estas signa lingvo, kiun ni faras el preskaŭ 4500 regitaj signoj - aŭ Bliss-vortoj. Bliss-aj signoj fundiĝas pri signifoj, kaj oni povas ligi kaj religi ilin per senfinaj kieloj por krei novajn Bliss-vortojn. Laŭ tio, oni povas ordi la Biss-vortojn por krei multajn dirojn, kaj esprimi multajn parolajn povojn. Ni uzas simplajn signojn por teni, ke la signoj estas facilaj por skribi.

La BCI Regita Vortaro - BCI-AV - estas la plej nova libro el provitaj Bliss-signoj, kiuj estas troveblaj en Bliss-aj vortlibroj.

Bliss-Signa Interparolado Interlanda (BCI) estas sengajna kolegaro, kiu havas la ĉiaman, tutmondan kaj solan permeson por la uzado kaj presado de Bliss-signoj pro homoj kun parolaj, lingvaj kaj lernaj dispovoj. BCI donas kondukadon en la tuta mondo pri la kreado de la ordo de Bliss-signoj, kaj pri ĝia uzado per homoj kun fortaj parolaj kaj korpaj dispovoj.

Oni povas senpage uzi la Biss-signetojn por simplaj necesaĵoj, kaj en sengajnaj donoj kaj servoj.

Ni petas, ke vi vidu la Permesajn Kondiĉojn de BCI por malgrandaĵoj pri bliss-signaj propraĵoj!

2011-07-03


   /- __
  '(.).)'
 ---------
 \ ----- /          ___ 
 (= --- =) | |. _    | _   _|_
  /_--__\  \ ||/_|||||/_|\/ |
 (__)(__)   \|||_ \\|||_ /\ |


viewtext.org


KIO ESTAS TIO ĈI?


ViewText.org estas servo, donita por kaŭzi legi enhavaĵojn je la interkaptilo pli facile, pli rapide kaj pli senĉagrene per konservi la pli gravan enhavon el novaĵoj, taglibroj, RSS kaj PDF. La literoj ests grandaj, belaj kaj sen disklarigaj objektoj, kaj one por lei per porteblaj interkaptililoj. Uzu ViewText [RigarduLiterojn] je via komput'ilo per ligi al legaĵoj per la ViewText laborilo.


PRISKRIBAĴOJ


. Konservas vortojn el interkaptilaj paĝoj
. Ligas multpaĝajn legaĵojn al unu
. Metas RSS-enmetojn kun la plena legaĵo
. Prenas la simplajn literojn el PDF-paperoj
. Vidklare je porteblaj celfon'oj
. Ordigas la enhavon
. Forprenas komput'ilan lingvon
. Ŝanĝas simplajn literojn al PDF

2011-06-04

LA MALOPORTUNA OKAZO ĈE JAPANUJO

(La suba estas traduko. Ĝi kaj multaj aliaj verkoj estas troveblaj en la angla lingvo ĉe: lutheranspokesman.org.)

LA MALOPORTUNA OKAZO ĈE JAPANUJO - "KIO ESTAS HOMO...?"

Mia edzino kaj mi havis la bonan oportunon por veturi al la Havajaj insuloj je la unua tempo - vere, simple ĉirkaŭ semajno antaŭ la subitaj malbonaj okazoj de Japanujo. Estis malpli longe ol semajno post nia sana reveno (dankon al Vi, Sinjoro!), ke ni ricevis tiujn terurajn vidojn per televidilo pri la tertremego ĉe Japanujo kaj la postvenantaj akvamasoj (kelkaj malgrandaj akvamasoj ankaŭ kontraŭ Havajo kaj la bordojn de Oregono kaj Kalifornio).

Ni aŭdis, ke certa rakontisto pri novaĵoj diris, ke vidi tiujn okazojn faras, ke la homaro "ŝajnas negrava." Ni scias la signifon de tio, kion li diras, ĉu?

GENEZO 1: 28 Regu super la fiŝoj de la maro kaj super la birdoj de la ĉielo, kaj super ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero.

La Kreinto-Dio kvankam donis al la homaro tian regadon, tiuj malbonoportunaj okazoj pligravigas, kiel malgranda estas tiu regado. Espriminte la gloron de Dio videblan en Lia kreitaro, la kantisto poste demandas:

PSALMO 8: 4 Kio estas homo, ke Vi lin memoras? Kio estas homido, ke Vi pensas pri li?
La homaro per la regado, kiun Dio donis, jam faris kaj ankoraŭ faras grandajn kaj mirindajn aferojn. Ĝi konstruis supersonajn aerveturilojn, kiuj veturas je kilometroj super kaj ĉirkaŭ la tero; ĝi faris grandajn transmarajn ŝipojn (inter ili nia plezurvetura ŝipo!) por veturi sur la grandaj maroj; ĝi konstruis nukleajn elektropovejojn, kiuj regas atoman povon por la uzado kaj plibonigo de ĝi. Kontraŭ ĉiuj faroj de la homaro tamen estas klare, ke li estas senhelpema kaj senpovebla, kiam la tero tremegas, la ventoj blovegas, kaj la maroj moviĝas.

Kial tio ĉi estas tia? Kio okazis al la regado, kiun Dio donis?

La falo de la homaro al malsankteco estis malbona kaj por ĝi kaj por la tuta senerara kreitaro de Dio, kiu atendas kun la homaro la lastan savon:

ROMANOJ 8: 19 La diligenta deziro de la kreitaro atendas la malkaŝon de la filoj de Dio. 20 Ĉar la kreitaro subiĝis sub la vanecon, ne volonte, se, pro la subiganto, kun espero, 21 ke la kreitaro mem ankaŭ liberiĝos el la mallibereco de morto en la liberecon de la gloro de la idoj de Dio. 22 Ĉar ni scias, ke la tuta kreitaro kune ĝemas kaj naskodoloras ĝis nun.

La Kreinto-Reaĉetanto-Dio lasas kaj permesas tiajn detruajn okazojn al la homaro kiel fruaj juĝoj kontraŭ malbona kaj falinta mondo: tiu lasta juĝo, kiam Kristo Jesuo, kiu venis al la mondo por savi kaj reaĉeti malsanktajn homojn, revenos al la mondo por juĝi la mondon per justi:

JOHANO 3: 17 Dio sendis sian Filon en la mondon, ne por juĝi la mondon, sed por ke la mondo per Li estu savita. 18 Kio fidas al Li, tiu ne estas juĝata; sed la nekredanto jam estas juĝita, ĉar li ne fidas al la nomo de la solenaskita Filo de Dio.

Pensu de tiaj skribaĵoj:

AMOS 9: 6 Li konstruis Sian loĝejon en la ĉielo, kaj Siajn ebenejojn Li fundis sur la tero; Li vokas la akvon de la maro kaj verŝas ĝin sur la teron; Lia nomo estas Eternulo.

PSALMO 93: 4 Pli ol la bruo de multego da akvo, ol la potencaj ondoj de la maro, potenca estas la Eternulo en la altaĵo.

PSLAMO 89: 9 Vi regas la maltrankvilecon de la maro; kiam leviĝas ĝiaj ondoj, Vi ilin trankviligas.

Li, la eterna Dio, venis al la mondo por savi la falintan homaron DE la malbono de la falinta mondo kaj AL la venonta mondo, la ĝojejo de ĉielo, kiel ĉiuj Liaj kredantaj filoj loĝas por eterne laŭdi Lin, NUN kaj TIAM dirante:

PSALMO 8: 9 Ho Eternulo, nia Sinjoro, kiel reĝa estas Via nomo sur la tuta tero!

2011-05-28

Choules

en.wikipedia.org/wiki/Claude_Choules

Claude CHOULES

Vivrakonto

Stanley Claude CHOULES (1901-03-03- 2011-05-05) estis la lasta militisto de la Unua Mondmilito, kaj estis la lasta milita vidinto pri la detruo de la germana ŝiparo ĉe fluo Skapa. Li ankaŭ estis la lasta militisto, kiu servis dum ambaŭ mondaj militegoj, kaj la lasta maristo de la Unua Mondmilito. Kiam li mortis, li ankaŭ estis la trie plej maljuna militisto de la mondo, kaj la plej maljuna sciata viro, kiu vivis en Aŭstralio. Li estis la sepe plej maljuna viro en la mondo. CHOULES estiĝis la plej maljuna viro en la Unuiĝinta Regno post la morto de Stanley LUCAS je 2010-06-21. CHOULES mortis ĉe Perth, Okcidenta Aŭstralio kun 110 jaroj.

Milita servado

Naskiĝinte ĉe Pershore, Worcestershire, kaj edukite ĉe proksima Wyre Piddle, la filo de Harry kaj Madeline (WINN), je 1915-04 CHOULES veturis per la lerna ŝipo MERCURY, antaŭ ol transirante al la Reĝa Militŝiparo je 1916-10 por servi en la lerna militŝipo HMS CIRCE ĉe Plymouth. Je 1917, li veturis per la militŝipo HMS REVENGE, kiu estis la mastra ŝipo de la Unua batala kolono. Servante en ĝi, CHOULES vidis batalon kontraŭ germana aerŝipo, kaj vidis la malvikton de la Germana regna militŝiparo ĉe Firth of Forth je 1918, dek tagoj post la Packonsento, kaj ankaŭ la detruon de la germana militŝiparo ĉe la fluo Skapa.

Je 1926, kun 11 aliaj reĝmilitŝiparaj maristoj, CHOULES veturis al Aŭstralio kiel kelktempa instruisto ĉe la milita ŝiparejo FLINDERS. CHOULES decidis transiri konstante al la Reĝa aŭstralia militŝiparo, provinte kaj konsentinte al la aŭstraliaj kutimoj. Vere, li estis pli juna simple de du tagoj ol la militŝiparo, kiu fondiĝis je 1901-03-01.

Li ĉesigis laboradon de la militŝiparo je 1931, sed restas en la lokaj militmaristoj kaj denove unuiĝis kun la reĝa militŝiparo je 1932 kiel Mastra instruisto pri submaraj militiloj kaj ŝipoj. Li neniam revenis al Anglujo.

Dum la Dua Mondmilito, CHOULES estas la Kelktempa submara militilestro de la HMAS FREMANTLE. Li ankaŭ estis la Detruestro de la okcidenta flanko de la aŭstralia tero. Lia devo estis kalkuli la detruojn de la ŝipejoj de Fremantle kaj oleujegojn okaze de japana eniro. CHOULES ankaŭ estis respondebla pri disutiligi la unuan germanan kontraŭŝipan militilon, kiu troviĝis sur la bordo de Aŭstralio proksima al Esperance, Okcidenta Aŭstralio dum la mondmilito.
CHOULES restis en la militŝiparo post la Dua Mondmilito kaj transiris al la Defendistoj de la Militaj Ŝipejoj, por ke li restu je servado ĝis 1956, ĉar la forsendo de la militŝiparo tiam estis je la aĝo da 50 jaroj, sed maristoj povis servi ĝis la aĝo da 55 jaroj en la defendistoj.

Finaj jaroj

CHOULES kaj sia edzino geedzis je 80 jaroj ĝis ŝia morto je aĝo de 98. CHOULES malricevis festojn pri la Packonsento, ĉar li kontraŭstaris la glorigon de militado. Lia memskribita vivlibro LA LASTA DE LA LASTAJ presiĝis je 2009.

Je la fino de 2010-04 la filino de CHOULES, Daphne CHOULES-EDINGER, esprimis, ke lia sano malpliboniĝas, kaj ke li nun ne povas respondi al demandoj. Li estis preskaŭ sen vidpovo kaj aŭdpovo. Li festis pri la 110-a tagreveno de la naskiĝtago je 2011-03.

CHOULES mortis je 2011-05-05. Li laste loĝis ĉe la gastejo GRACEWOOD ĉe Salter Point, suburbo de Perth. Travivis 3 gefiloj, 11genepoj, 22 pragenepoj kaj 3 prapragenepoj. Li troviĝis en la videorakontoj LA LASTA TOMMY (2005) kaj HENRY PATCH- LA LASTA TOMMY (2009). Post lia morto, la Unua registo de Aŭstralio Julia GILLARD esprimis: "S-ro CHOULES kaj siaj tiamuloj faris la perdegon por nia libereco, kiun ni neniam forgesos."

2011-05-08

Kokcinelo

LA KOKCINELO- LA POPOLA BESTETO DE NORDA DAKOTO?

La elektitaro de Norda Dakoto faris leĝon, kiu esprimos, ke la kokcinelo estos la popola besteto de Norda Dakoto. La kokcineloj estas multegaj en Norda Dakoto.

Norda Dakoto estas kampa lando. La kokcineloj estas tre gravaj tie ĉi, ĉar ili manĝas afidbestetojn, kiuj manĝas la manĝaĵon, kiuj kreskas en la kampoj. En Usono, komercistoj kolektas kokcinelojn, kaj vendas ilin al kampistoj. La montoj de Usonon havas kunveneman specon. Certa speco de Aŭstralio transportiĝas al Usono por manĝi bestetojn, kiuj manĝas citronarbojn. Meksiko havas specon, kiu manĝas kampkreskaĵojn.

La kokcinelo estas KOLEOPTERO, kaj havas flavan-ruĝan koloron kun du ĝis naŭ makuloj. La matura kokcinelo havas preskaŭ vere duonpilkan ŝajnon. La junaj kokcineloj (LARVOJ) havas la kontraŭajn kolorojn: ili estas longaj kaj nigraj kun flavaj-ruĝaj makuloj. La junaj vere manĝas pli multajn afidojn ol la maturaj.

Infanoj amas kokcinelojn, ĉar ili havas brilan koloron, estas facile pri rescii, rampas sur ili, sed neniam mordas. Usonanoj tre multe amas la kokcinelojn, kaj tiale oni ofte trovas ilin sur ringoj kaj belpingloj.

La nomoj de la kokcinelo ankaŭ estas miretaj. La latina- kaj nun la itala kaj franca- nomo (COCCINELLA, COCCINELLE) signifas "ruĝumo". La angla nomo (LADYBUG, LADYBIRD) signifas "noblina (birda) besteto". La rusa nomo signifas "bovaj lipoj". Multaj lingvoj, ekzemple la germana, uzas la virinan nomon Maria en siaj nomoj, ĉar la eŭropanoj de la Mezotempo (1000-1500 post Kristo) kredis, ke ili estas benoj de sanktulino Maria. Ankaŭ mireta estas la portugala JOANINHA.
      _ _    _ _
       #-#-#   #-#-#
     -/   | \-   -/ # \-
     -| # | # |- -|#####|-
      -\_ |  _/-  -|#####|-
        ---    \###/
            \#/
           #
           #
Matura kaj larva kokcinelo

2011-04-17

Eternaj Verajxoj


E T E R N A J  V E R A Ĵ O J

Ni kredas sen escepto, ke la Biblio, la Libro skribita de Dio, estas la senŝanĝa vero. Estas tial ĉi kelkaj aferoj, kiujn mi scias je Pasko:

LA UNUA ETERNA VERAĴO

ROMANOJ 7: 18 Mi scias, ke EN MI (tio estas, en mia korpo) BONO NE LOĜAS; ĉar ĉe mi estas la volo, sed ne la elfaro de la bono.

Al homoj ne plaĉas aŭdi, ke ili estas malsanktaj de la ekkomenco de vivo - eĉ li grande ne amas aŭdi, ke la aferoj de la homa estaĵo, pri kiuj ili fieras, ne sufiĉas antaŭ Dio:

JESAJA 64: 6 Ni ĉiuj fariĝas kiel malpuruloj, kaj nia tuta praveco estas kiel makulita vesto.
Paŭlo malĝojis pri sia malpovo por gajni la necesan sanktecon. La homaro estas sub la kolero kaj juĝo de Dio.

LA DUA ETERNA VERAĴO

Ijob tiel certe scias tion ĉi, ke li deziras, ke ĝi estas skribita en ŝtono:

IJOB 19: 25 Mi scias, ke MIA LIBERIGONTO VIVAS.

Tiuj ĉi vortoj, skribitaj jarcentojn antaŭ la faro, esprimas la veron, kiu spirigas ĝojon al ĉiu kristana koro.

MATEO 28: 5 Ne timu; ĉar mi scias, ke vi serĉas Jesuon, la krucumitan. 7 Li ne estas ĉi tie; ĉar li leviĝis, kiel Li diris. Venu, vidu la lokon, kie la Sinjoro kuŝis.

Per la leviĝo de Kristo, la Patro renaskas nin por viva espero:

1 PETRO 1: 3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu laŭ Sia granda kompato nin renaskis en esperon vivan per la releviĝo de Jesuo Kristo el la mortintoj.

LA TRIA ETERNA VERAĴO

2 TIMOTEO 4: 8 Nun ESTAS KONSERVITA POR MI LA KRONON DE JUSTECO, kiun la Sinjoro, la justa Juĝisto, donos al mi en tiu tago.

Paŭlo baldaŭ atendis sian morton, kaj ne kontraŭis ĝin. Li havis certecon, ĉar li sciis, ke sia Dio estis la fidela Dio de amo kaj senmeriteco! Luther, alia lernanto pri la Libro, estis certa sur la morta lito: "Al Via mano mi lasas mian spiriton, ĉar Vi jam reaĉetis min, ho Vi, fidela Dio."

Antaŭ sia trompiĝo kaj krucumigo, Jesuo diris al la lernantoj:

JOHANO 14: 1 Ne trankviliĝu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankaŭ al Mi. 2 Ĉe la domo de mia Patro estas multe da loĝejoj; se ne tiel estus, Mi dirus al vi; mi iras, por pretigi por vi lokon. 3 Kaj se Mi iros kaj pretigos por vi lokon, Mi revenos kaj ricevos vin al Mi mem, por ke vi ankaŭ estu tie, kie Mi estas.

LA KVARA ETERNA VERAĴO

Mi iros al la ĉielo:

JOHANO 14: 19 ĈAR MI VIVAS, TIAL VI ANKAŬ VIVOS.

Jesuo preĝis:

JOHANO 17: 24 Patro, pri tiuj, kiujn Vi donis al Mi, Mi volas, ke ili ankaŭ estu kun Mi tie, kie Mi estas; por ke ili vidu Mian gloron, kiun Vi donis al Mi.

La ĉielo estas mia loĝejo!

1 JOHANO 5: 11 Jen estas la rakonto: ke Dio donis al ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas en Lia Filo. 12 Kiu havas la Filon, tiu havas la vivon; kiu ne havas la Filon de Dio, tiu la vivon ne havas. 13 Ĉi tion mi skribis al vi, por ke vi sciu, ke vi havas vivon eternan, al vi kiuj kredas al la nomo de la Filo de Dio.

Sur la fundo de la malŝanĝa Libro de Dio certigita per la leviĝo de Jesuo, ni scias kaj kredas, ke:

2 KORINTANOJ 4: 14 Tiu, kiu levis la Sinjoron Jesuo, levos nin ankaŭ kun Jesuo.

La eterna vero ja mutos al la eterna loĝejo. Ni tiel estos kun nia Sinjoro.

(La supra lego kaj aliaj estas troveblaj en la angla lingvo ĉe:

2011-03-27

Sources / Fontoj

KEEPING ESPERANTO'S VOCABULARY EASY: SOURCES /
TENI LA VORTARON DE ESPERANTO FACILA: FONTOJ

The original 1887 vocabulary of Esperanto can be found at: / La unua vortaro de 1887 de Esperanto estas trovebla cxe:
 
www.genekeyes.com/Dr_Esperanto.html
I try to use this vocabulary (about 900 word roots) the most. / Mi plej ofte penas uzi tion cxi vortaron (900 vortradikoj).
Also very useful is the UNIVERSALA VORTARO: / Ankaux utila estas la Universala Vortaro:
 
www.akademio-de-esperanto.org/fundamento/universala_vortaro.html
Zamenhof's original rule No. 15 allowed for using other words if they became common. / La unua regulo 15-a de ZAMENHOF permesis la uzadon de aliaj vortoj, se ili farigxis oftaj.
Here are useful links to the most used Esperanto words: / Jen utilaj ligiloj al la plej oftaj vortoj de Esperanto:

eo.wikipedia.org/wiki/Tezauxro

2011-03-19

Esperanto Unua

ESPERANTO FIRST / ESPERANTO UNUA
(Anyone with limited access to computers and who would like this blog e-mailed to them instead- feel free to contact me.) / (Iu, kiu havas malplenan uzadon per komputor'oj, kaj kiu anstataŭe volas, ke mi e-poŝtu tiun ĉi blog'on- bonvolu sendu al mi.)

This blog is dedicated to the use of the UNUA VORTARO as it appeared in the first book of "Dr. Esperanto" in 1887. / Tiu ĉi "blog'o" estas por la uzado de la UNUA VORTARO de "d-ro Esperanto" je 1887.

I am not against a large vocabulary for Esperanto; it may be necessary SOMETIMES. / Mi ne kontraŭas la grandan vortaron de Esperanto; ĝi IAM necesas.

(I myself may on occasion use words that are not in the UNUA VORTARO.) / (Mi mem eble uzos vortojn, kiuj ne estas en la UNUA VORTARO.)

Why use a limited vocabulary? / Kial uzi malgrandan vortaron?

1. To encourage beginners and others with a limited knowledge (or small dictionaries!) of Esperanto to use the language. / Por ke komenculoj kaj aliaj homoj kun malgranda scio (aŭ tro malgrandaj vortlibroj!) pri Esperanto pli grande amas la lingvon.

2. As a tribute to the genius of Zamenhof, who wrote in his first book: "Everything written in the international language Esperanto can be translated by means of this vocabulary." / Kiel memorigo pri la saĝo de ZAMENHOF, kiu skribis en sia unua libro: "Ĉion, kio estas skribita en la lingvo interlanda Esperanto, oni povas kompreni kun helpo de tiu ĉi vortaro."

3. To communicate with a larger number of Esperantists- not just the experts! / Por diri kun la plej granda nombro da esperantistoj- ne solaj la lertuloj!

(To reach as many people as possible, I may also use the "X-mode" or other "hatless" methods of writing.) / (Por diri al la plej granda nombro da homoj, mi eble uzos la "X-kielo" aŭ aliaj "senĉapelaj" kieloj por skribi.)

4. Esperanto is supposed to be an accurate but EASY language; for example, why use a word like DOKO, when more people will understand the word ŜIPEJO? / Esperanto devas esti versignifa, sed FACILA, lingvo; ekzemple, kial uzi vorton kiel DOKO, kiam la pli multaj homoj komprenas la vorton ŜIPEJO?

5. The smaller vocabulary may be useful in emergency situations, when people need to communicate, but do not have time to learn the entire dictionary. / La pli granda vortaro eble estos utila je tujaj tempoj, kiam homoj necesas diri unu kun la alia, sed havas nesufiĉan tempon por parkerigi la tutan vortaron.

It is, therefore, my hope, that this blog will not only be useful for beginners, but encourage Esperantists to keep Esperanto as easy as it was first intended to be. / Tial ĉi estas mia espero, ke tiu ĉi blog'o utilos ne sole al komenculoj, sed helpos, ke esperantistoj tenu Esperanto-n tiel facila, kiel laŭ la unua intenco.
_ _
/.    Gary
/\
#