2013-12-26

Ankoraŭ 300 000


Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil
De torda flu' de Misisip', marbord' de Novangluj',
Lasinte laborejojn, l' edzinon kun infan';
La kor' sufokas vortojn, sed jen silenta larm'.
Rigardu ne postflanke, sed al la antaŭflank' -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

Rigardu trans la lando ĝis la ĉiel' de l' Nord',
Ekvidu la liniojn, sekvo el piedpolv';
Subite granda vento vualon prenas for,
Videbla la stelbrila flag', fiera kaj kun glor'.
Bajonetoj brilas en la sun', aŭdeblas la muzik' -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

Kaj vidu en la valoj: maturas la rikolt',
La filoj de l' bienoj viciĝas al la front',
Kaj nun infanoj tiras la malbonherbojn for
Kaj lernas kultivadi laŭ vol' de sia land'.
Aŭdias la loĝantoj kun larm' ĉe ĉiu pord' -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

Vi vokis nin, ni venas al Richmond, al marbord',
Oferos nin por liberec' kaj pro kunula mort';
Aŭ kaptos ni la glavon el man' de l' perfidul'
Kaj montros la fragmentojn al nia kontraŭul'.
Jes, sescentmil fiduloj jam iris antaŭ ni -
Ni venas, patro Abram, ankoraŭ tricentmil.

2013-12-07

Justigite 2013 Kristnasko


 / |_ |\
|  (^)| |
| (   ) |
 \_,, _/
  /  \
 \___/ (kolombbirdo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E
PER LIA AMO

== 2013 == La naskiĝo de Kristo ==

LI NASKIĜIS POR SAVI MALPIULOJN!

Kion la Naskiĝfesto de Kristo signifas, se oni pensas malpiajn farojn malgravaj, aŭ eĉ malzorgas pri ili?  La antaŭdiranto skribis al Izraelo:

JESAJA 59:  2 Nur viaj kontraŭleĝaĵoj estis disigilo inter vi kaj via Dio, kaj viaj malpiaj faroj kovris antaŭ vi Lian vizaĝon, por ke Li ne aŭdu.

Tiuj, kiuj malricevas certiĝi pri siaj faroj kontraŭ Dio, ne povas kuri for de la vereco de la Vorto de Dio:

ROMANOJ 5:  12 Pro tio, kiel per unu homo malpieco eniris la mondon, kaj morto per malpieco, kaj tiel morto venis al ĉiuj homoj pro tio, ke ĉiuj malpie faris.

Kial homoj mortas?  Ĉar ili (ankaŭ ni) estas malpiuloj.  Post la falo en malpiecon, la Patro promesis sendi la Semon de la virino, kiu detruos la Malsanktulon, venkonte malpiecon kaj morton pro ni:

GENEZO 3:  15 Mi metos malamikecon inter vi kaj la virino kaj inter via semo kaj ŝia Semo; Li frapos vian kapon, kaj vi pikos Lian piedon.

Nia festo pri la Naskiĝo de Kristo estas la festo pri la fido de Dio al Lia promeso.  La Kristo-Infano, naskita en la malriĉeco de la nutringo, estas via Anstataŭulo, kiu ricevis viajn farojn kontraŭ Dio, por ke vi fariĝu la praveco de Dio per Li:

2 KORINTANOJ 5:  21 Tiun, kiu ne konis malpiecon, Li faris malpiecon pro ni; por ke ni fariĝu justeco de Dio en Li.

Oni trovas la veran ĝojon de la naskiĝo de Kristo en la rakonto el la Vorto de Dio:

1 JOHANO 5:  11 Jen estas la rakonto: ke Dio donis al ni la vivon eternan; kaj tiu vivo estas en Lia Filo.PRI NORDA DAKOTO

NORDDAKOTANOJ KONTRAŬ NAZIOJ
Traduko de news.prairie.public.org/post/protestors-swamp-leith-sunday de rakontisto Dave THOMPSON

Ĉirkaŭ 500 homoj iris al la urbeto Leith, Norda Dakoto je [2013-09-22] por diri kontraŭ la aliro de la ordonestro de la Tutlanda socialista movado, Jeff SCHOEP, kiu estis tie por rigardi Leith-on kaj la landhavaĵojn, kiujn la tiea loĝanto Craig COBB aĉetis por la usonaj Nazioj.  Koloroj kun naziaj krucoj staris apud la loĝejo de COBB kaj super la landhavaĵoj, kiujn li aĉetis.

La loĝantaro de Leith estas 17.  La kontraŭdirantoj laŭte kriis, sed sen batalo: "foriru!" kaj "nenia malamo en nia lando!"  La anaro enhavis pli multajn ol 200 indianoj.

La Tutlandaj socialistoj jam diris, ke ili esperas havi sufiĉajn anojn, por ke ili regis la konsilantaron de la urbeto.

La urbestro, Ryan SCHOCK, diris, ke li feliĉis por vidi la kiomon de kontraŭdirantoj.

Policanoj el la subsublando Grant ĉeestis, helpataj de policanoj el kelkaj aliaj subsublandoj.  Kaj 15 policanoj el la Norddakota vojega serĉistaro atendis en kontraŭbatalaj vestoj, se aferoj fariĝos senregadaj.

Nun COBB povos perdi sian loĝejon.  La sana branĉo de Norda Dakoto pensas pri malfermi la domon pro zorgoj pri homa saneco.  [La domo havas neniun akvon aŭ necesejon.]

Kaj la urbestro SCHOCK diras, ke estas disputo pri la disordigo de la urbeto-- returne doni ĝin al la subsublando.LA BIBLIO PRI POPOLSUPERECO

Dio ne faris, ke unu popolo estas pli bona ol alia, sed ke ĉiuj popoloj havas egalecon:

FAROJ 10:  34 Petro malfermis sian buŝon, kaj diris:  Vere mi ekkomprenas, ke Dio ne apartigas personojn;  35 sed en ĉiu nacio tiu, kiu timas Lin kaj faras juste, estas ricevata de Li.

FORKOVRIGO 7:  9 Post tio mi rigardis, kaj jen granda homamaso, kiun neniu povis kalkuli, el ĉiu nacio, kaj el ĉiuj triboj kaj popoloj kaj lingvoj, starantaj antaŭ la trono kaj antaŭ la Ŝafido, vestitaj per blankaj vestoj, kaj kun palmoj en iliaj manoj;  10 kaj ili kriis per granda voĉo, dirante:  Savo al nia Dio, la sidanta sur la trono, kaj al la Ŝafido.

Dio elektis la Judojn por esti Sia "sankta popolo", ne ĉar ili havas pli grandan superecon ol aliaj popoloj, sed pro esti la ekzemplo al ĉiuj popoloj, por esti la portantoj de Sia Verbo, kaj pro esti la popolo, el kiu Jesuo venos:

FAROJ 7:  51 Vi malmolnukaj, vi necirkumciditaj je koro kaj oreloj, vi ĉiam malricevas la Sanktan Spiriton; kiel viaj patroj, tiel ankaŭ vi.

1 KORINTANOJ 10:  6 Tio okazis kiel ekzemploj por ni, por ke ni ne deziregu malbonaĵojn, kiel ili ankaŭ deziregis.

Multaj homoj kvankam diras, ke ĉiuj popoloj havas egalan bonecon, Dio diras, ke ĉiuj popoloj havas egalan MALBONECON:

GENEZO 8:  21 La penso de la homa koro estas malbona jam de lia juneco.

ROMANOJ 3:  23 Ĉiuj malpiis kaj malgajnis la gloron de Dio.

Ĉiuj-- eĉ kristanoj-- tial devas lukti kontraŭ la malsankta sento pri popolsupereco.
________________________________________
JUSTIGITE is a free publication.  Anyone wanting a copy or subscription can write to us:
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo.  Ĉiuj, kiuj volas ekzemplon aŭ ĉiaman ricevon, povas skribi al ni:

THE MILLERS
409 7TH AVE NW
MANDAN ND 58554-2522
U S A

aŭ: gmillernd(a)gmail.com; aŭ: eo1a.blogspot.com