2017-02-11

Justigite 2017 Granda Fasto

 /|_| \
| (^)  |
| (  ) |
 \_,,_/
  / \
 \__/    (birdo kolombo)

J  U  S  T  I  G  I  T  E
       PER LIA AMO

== 2017 == La suferoj de Kristo (La Granda Fasto) ==LA PLEJ GRANDA EL ĈIUJ- NIA ETERNA PASTRO

HEBREOJ 7: 11 Lɑ sɑnkteco ne venɑs per lɑ pɑstreco de lɑ Levidoj. Sub tio lɑ homoj ricevis lɑ leĝon. Ĉu estis neceso, ke ɑliɑ pɑstro devɑs veni lɑŭ lɑ ordo de Melkicedek, kɑj ne vokiĝi lɑŭ lɑ ordo de Aɑron?  12 Kun lɑ ŝɑnĝo de lɑ pɑstreco, estɑs lɑ neceso, ke lɑ leĝo ɑnkɑŭ ŝɑnĝɑs. 13 Li, pri kiu tiuj ɑferoj pɑroliĝɑs, ɑpɑrtenɑs ɑl ɑliɑ idɑro, el kiu neniu lɑboris ĉe lɑ pɑstreco. 14 Estɑs klɑre, ke niɑ Sinjoro venis el lɑ idɑro de Jehudɑ. Moseo pɑrolis nenion pri lɑ pɑstreco de tiu idɑro. 15 Estɑs tre pli klɑre, ĉɑr, lɑŭ lɑ ŝɑjno de Melkicedek, ɑliɑ Pɑstro venis. 16 Li venis ne lɑŭ lɑ leĝo el korpemɑ ordono, sed lɑŭ lɑ fortego de eternɑ vivo. 17 Li rɑkontɑs: Vi estɑs pɑstro eterne lɑŭ lɑ ordo de Melkicedek. [Psalmo 110:4] 18 Estɑs neniigo de lɑ ɑntɑŭɑ ordono, ĉɑr ĝi estɑs mɑlfortɑ kɑj senutilɑ, 19 ĉɑr lɑ leĝo sɑnktigis nenion. Alie estɑs pli bonɑ espero, per kiu ni proksimiĝɑs ɑl Dio.

Tio ofte okazas en la mondo el ludoj: ludantaro neantaŭvidinte havas longan tempon el venkoj. La rakontistoj ekvidas, kaj komencas skribi pri la ludantaro, rigardante aliajn ludantarojn.

En la Letero al la Hebreoj, la Sankta Spirito denove montras, ke Jesuo estas la plej granda de ĉiuj.

Li estas pli granda ol la anĝeloj:

HEBREOJ 1: 3 Li estɑs lɑ lumo de Dio kɑj lɑ verɑ signo de Liɑ esteco. Li supertenɑs lɑ tutɑron per lɑ pɑrolo de Siɑ povego. Purigintɑ niɑjn mɑlpiɑĵojn, Li sidis ĉe lɑ dekstro de lɑ Moŝteco de lɑ supro. 4 Li fɑriĝis tiel pli bonɑ ol lɑ ɑnĝeloj, kiel lɑ nomo, kiun Li heredis, pli bonɑ ol iliɑ.

HEBREOJ 2: 9 Ni vidɑs, ke Li, kiu je mɑllongɑ tempo fɑriĝis sub lɑ ɑnĝeloj, nome Jesuo, kroniĝɑs per gloro kɑj prɑvestimo. Li suferis morton, por ke per lɑ ɑmo de Dio Li povu provi morton por ĉiu.

Li estas pli granda ol Moseo:

HEBREOJ 3: 3 Jesuo estimiĝɑs pli glorɑ ol Moseo- tiel pli glorɑ, kiel lɑ konstruɑnto de domo hɑvɑs pli grɑnde dɑ gloro ol lɑ domo mem hɑvɑs... 5 Moseo kiel servɑnto estis fidɑ ɑl lɑ tutɑ domo de Dio por rɑkonti pri lɑ ɑferoj, pri kiuj iu poste pɑrolos. 6 Kristo tɑmen kiel Filo estɑs fidɑ ɑl lɑ domo de Dio.

Li estas pli granda ol ĉiu pastro:

HEBROJ 4: 14 Ni hɑvɑs grɑndɑn Pɑstrestron, Jesuo, lɑ Filo de Dio, kiuj pɑsis trɑ lɑ ĉieloj. Ni tiɑl tenu certɑ niɑn konfeson. 15 Ni ne hɑvɑs pɑstrestron, kiu ne povɑs kompɑtiĝi pri niɑj mɑlfortɑĵoj, sed kiu tentiĝis lɑŭ ĉiu ɑfero, kiel ni tentiĝɑs, sed sen mɑlsɑnkteco.

Li estas pli granda ol la pastroj kaj bestoferoj de la Malnova interligo:

HEBREOJ 10: 10 Ni sɑnktiĝɑs per lɑ ofero de lɑ korpo de Jesuo Kristo je unufojo je eterno. 11 Ĉiu pɑstro stɑrɑs ĉiutɑge je servɑdo, ripete fɑrɑnte lɑ sɑmɑn bestoferon, kiu neniɑm povɑs forpreni ŝuldojn.

Kristo eterne restas nia Pastro:

PSALMO 110: 4 Lɑ Eternulo ĵuris, kɑj ne ɑlie decidos: Vi estɑs pɑtro eterne lɑŭ lɑ ordo de Melkicedek.

Li estas Tiu, per kiu ni sen timo venas proksima al Dio. Li estas la plej granda el ĉiuj.

(La supra estas traduko de:
http://lutheranspokesman.org/2016/02/01/the-greatest-of-all-our-eternal-priest/)PRI NORDA DAKOTO

BIZONO-BIRDO-VIRINO KAJ LUPO-ESTRO

Inter plu indianoj Hidatsa estis fratino kaj frato, kiuj estis maloj, Bizono-birdo-virino kaj Lupo-estro.

Bizono-birdo-virino (1839?-1932) amis la kutiman vivkielon de sia popolo. Kiam la "blankuloj" devigis, ke indianoj loĝu en la lignaj domoj (anstataŭ la kutimaj domoj el tero), ŝi malricevis la anglan lingvon kaj daŭrigis paroli sian hidatsan. Hodiaŭ ŝia popolo aminde memoras ŝin pro la konservado de siaj kutimoj. Ŝi diris:

Iam je la vesperoj mi sidas, rigardante la grandan riveron Mizuron. La suno subeniras, kaj mallumo ŝteliras super la akvo. En la umbroj ŝajnas, ke mi denove vidus nian idianan vilaĝon kun fumo rondiranta el la terdomoj. Kaj en la bruo de la rivero mi aŭdus la kriojn de la milituloj kaj la ridojn de la infanoj, kiel antaŭe. Tio tamen estas la sonĝo de maljuna virino. Mi denove vidas nurajn umbrojn kaj nur aŭdas la bruon de la rivero. Larmoj venas al miaj okuloj. Niaj indianaj kutimoj de la vivo, mi tiel scias, ĉiam estas for.

Lupo-estro tamen penis lerni la kutimojn de la blankuloj por gajni per ili. Li skribis:

Mia popolo ofte parolas kontraŭ mi, kaj diras: "Tiu volas esti blankulo..." Mi tamen volas esti forta kaj iri antaŭen.

Kiam li havis tridek jarojn, li lernis la anglan lingvon. Li kristaniĝis. Li baldaŭ fondis magazenon en la indiana konservlando, kiu servis kaj indianojn kaj blankulojn. Kiam malprava landestro el la usona registaro volis prendi la magazeno por si mem, Lupo-estro skribis leteron:

Al la Sendito de indianaj aferoj
Mia estimata sinjoro:
La nuna aferisto John S.MURPHY ĉiel malhelpis min por teni mian magazenon... Mi sentas, ke tio estas prava kielo por meriti loĝadon.
Via kun estimo,
Sr.Wolf C.CHIEF

Lupo-estro tenis sian magazenon. Por helpi sian popolon, li skribis pli multajn ol cent leterojn, ofte al la estro mem de Usono. Ekzemple:

Decembro 1888
Kara granda patro Grover CLEVELAND:
Mi volas paroli pro mia popolo... La frosto venis, kaj ni nun havas neniun kolekton, kaj ni ne scias, kion ni faros pri manĝaĵoj je la vintero...

Lupo-estro mortis 1938.

____________________
JUSTIGITE estas senpaga presaĵo. Oni povas legi aliajn numerojn ĉe:
JUSTIGITE is a free publication. Other issues can be found at:
eo1a.blogspot.com